Na úvodní stránku

Prevádzkovateľom je DAKRO s.r.o., Hájska 624/9, Hlohovec, IČ: 47387726

Košík je prázdny

Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok je platný od 1.1.2014

I. Všeobecné ustanovenia

Reklamačný poriadok popisuje bežnú obchodnú spoluprácu medzi kupujúcim a obchodníkom DAKRO (Ďalej len predávajúci). Kupujúci je povinný zoznámiť sa s Reklamačným poriadkom a Obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru. Odoslaním objednávky tovaru potvrdzuje kupujúci súhlas s nižšie uvedeným reklamačným poriadkom. V prípade, že tovar nie je prevzatý osobne, rozumie sa prevzatím tovaru okamih jeho odovzdania prvému prepravcovi.

Ako doklad o záruke (záručný list) vystavuje predajca ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúra, alebo predajka - ďalej len záručný list) so všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky (názov tovaru, dátum predaja, cena, množstvo, ...).

II. Dĺžka záruky

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim, tj dňom uvedeným na záručnom liste. Zákonná záručná doba trvá 24 mesiacov pre koncového užívateľa s výnimkou niektorých tovarov predávaného so zľavou (tovar poškodený, použitý, nekompletný atď). Niektoré produkty sú výrobcom dodávané so zárukou 12 mesiacov v prípade, že bol tovar zakúpený s uplatnením IČO (ďalšie vzťahy sa riadia Obchodným zákonníkom).

V rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia Občianskym zákonníkom alebo Obchodným zákonníkom s prihliadnutím k reklamačnému poriadku predávajúceho.

III. Záručné podmienky

Kupujúci je povinný prekontrolovať stav tovaru (zásielky) ihneď pri prevzatí od prepravnej spoločnosti (počet balíkov, neporušenosť pásky, poškodenie krabíc) podľa priloženého prepravného listu a odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky. Prípadné poškodenie alebo nekompletnosť zásielky, ktorá bola spôsobená vinou prepravnej spoločnosti je nutné riešiť priamo s touto prepravnou spoločnosťou, nie s predávajúcim. Predávajúci zaistí nutnú súčinnosť pri reklamácii kupujúceho, preto odporúčame o akomkoľvek podobnom prípade podať čo najskôr správu ...info@ sklenene-gulocky.sk Pokiaľ kupujúci prevezme od prepravcu zásielku zjavne poškodenú alebo nekompletnú a potvrdí svojim podpisom odovzdanie, nie je možné reklamáciu dodatočne uplatniť.

Pri použití zásielkovej služby alebo verejného dopravcu sa reklamácia výrobku poškodeného pri preprave riadi reklamačným poriadkom prepravcu a príslušnými ustanoveniami občianskeho resp. obchodného zákonníka. Takto spôsobené vady nie je možné reklamovať u predávajúceho.

Kupujúci má právo uplatniť záruku len na tovar, ktorý vykazuje vadu, vzťahuje sa na neho záručná lehota a bol zakúpený u firmy DAKRO (viď. záručný list - nákupný doklad).

Miestom pre uplatnenie reklamácie je DAKRO – Hájska 624/9 Hlohovec 920 03

Kupujúci môže chybný tovar na reklamáciu zaslať prepravnou službou na adresu prevádzky. Balík musí byť označený viditeľne "REKLAMÁCIA" a obsahovať: Reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), kópiu nákupného dokladu, podrobný popis závady a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, tel.číslo.). Pri nedodaní patričných dokumentov pre identifikáciu zákazníka a závady bude začaté reklamačné konanie až po dodaní všetkých potrebných dokladov. Tovar, ktorý bude zaslaný na náklady predávajúceho nebude prijatý! Spiatočnú cestu (po vybavení oprávnenej reklamácie) hradí predávajúci.

Kupujúci doloží platnosť záruky predložením nákupného dokladu, ak bol v minulosti tovar reklamovaný, tiež doloží doklad o reklamácii. Na dodacom doklade (nákupný alebo reklamačný doklad) musí byť rovnaké sériové číslo (číslo výrobného príkazu), ako na reklamovanom výrobku (ak výrobok sériové číslo má).

Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté použitím nesprávneho alebo chybného spotrebného materiálu, ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté. Ďalej sa záruka nevzťahuje na chyby vzniknuté zlou obsluhou, neodborným, alebo neprimeraným zaobchádzaním, použitím a inštaláciou, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou, alebo poškodením účinkami prepätia v rozvodnej sieti. Záruka sa tiež nevzťahuje na poškodenie zariadenia nadmerným mechanickým opotrebením.

Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na vady, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá.

Záruka sa nevzťahuje na tovar s porušenou ochrannou pečaťou, informatívnymi nálepkami, sériovými číslami atď Pečate a sériové čísla sú neoddeliteľnou súčasťou výrobku a nijako neobmedzujú právo zákazníka tovaru používať a manipulovať s ním v plnom rozsahu toho, k čomu je tovar určený.

Ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenia vzniknuté:
1. mechanickým poškodením tovaru,
2. elektrickým prepätím (viditeľne spálené súčiastky alebo plošné spoje),
3. používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom je tovar bežne nepoužíva,
4. neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
5. pokiaľ sa závada prejavuje iba u software, u ktorého nie je zákazník schopný doložiť legálny spôsob nadobudnutia, alebo použitím neautorizovaného software a spotrebného materiálu,
6. tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami,
7. prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov,
8. tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom (nátery, ohýbanie a pod),
9. tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou.

Záruka sa vzťahuje na vady materiálu, funkčné vady, vady vzniknuté pri výrobe, montáži alebo inštalácii tovaru, vykonanej pracovníkmi predávajúceho.

Tovar odovzdané k reklamácii bude testovaný iba na závadu písomne uvedenú kupujúcim v reklamačnom formulári, v priloženom liste s popisom závady.

Ak zistí technik, že príčinou problémov nie je reklamovaný výrobok, ale zlá inštalácia alebo používanie, bude reklamácia zamietnutá. V prípade, že zákazník súhlasí s platenou opravou, bude účtovaná podľa aktuálneho platného cenníka.

IV. Spôsob vybavenia reklamácie

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, bude tovar opravený, alebo vymenený za nový. Predávajúci je oprávnený vadný tovar kupujúcemu vymeniť za tovar s rovnakými, alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami. Ak nie je výmena, ani oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému používaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr túto vadu reklamovať. V prípade nemožnosti vybavenia reklamácie žiadnou z uvedených ciest, bude kupujúcemu vystavený dobropis.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, predávajúci chybný tovar vymení za tovar s rovnakými, alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaví dobropis.

Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po prijatí do dňa vybavenia reklamácie. (Nie do vyzdvihnutia zákazníkom!)

Po vybavení reklamácie predávajúci upozorní o ukončení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom. Pokiaľ bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslané na adresu kupujúceho.

V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru do 60tich dní od dátumu podania reklamácie je predávajúci, podľa § 656 Občianskeho zákonníka, oprávnený účtovať pri vyskladnení reklamácie sumu za uskladnenie.