Na úvodní stránku

Prevádzkovateľom je DAKRO s.r.o., Hájska 624/9, Hlohovec, IČ: 47387726

Košík je prázdny

Úvodná stránka » Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

1. Základné údaje
Dodávateľ
DAKRO s.r.o.
Hájska 624/9, 920 03 Hlohovec
Dodávateľ je zapísaný do Obvodného úradu Trnava odbor živnostenského podnikania Kollárova 8, 917 02 Trnava č. ObU-TT-OZP1-2013/11963-2, č. živnostenského registra 250-34069

IČO: 47387726
IČ-DPH: SK2023853667
(Ďalej len "dodávateľ")

Kontaktné údaje
Podľa kontakty
Email: info@sklenene-gulocky.sk
Na emaily odpovedáme spravidla v lehote do 24 hodín, najdlhšie však do 3 dní

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:
ČSOB, a.s.
4018847611/7500

2. Objednávka tovaru
Zoznam tovaru na stránkach www.sklenene-gulocky.sk je katalógom bežne dodávaného tovaru. Dodávateľ nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých položiek tovaru. Dostupnosť tovaru bude vždy potvrdená na základe dopytu. K objednaniu zákazník vyberie tovar, riadne vyplní objednávkový formulár a objednávku odošle. Odoslaná objednávka tovaru je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Objednávka ďalej slúži k rezervácii tovaru. Ceny tovaru si môže zákazník overiť u jednotlivých položiek tovaru. Ceny za dopravu a ďalších poplatkov budú zákazníkovi oznámenie pri potvrdení objednávky od dodávateľom. Zákazník bude vyzvaný k ich konečnému odsúhlasenie. Cena dopravy je závislá od celkovej váhy a objemu dodávaného tovaru a spôsobu dopravy.

Zrušenie objednávky
Zákazník aj dodávateľ môžu bez udania dôvodu zrušiť objednávku zákazníka až do potvrdenia objednávky dodávateľom. Ak zruší objednávku dodávateľ, spravidla uvedie dôvod, prečo nie je možné objednávku potvrdiť. Zrušenie objednávky po okamihu uzatvorenia kúpnej zmluvy je možné len po predchádzajúcej dohode dodávateľa a zákazníka, a za podmienok, ktoré si vzájomne dohodnú.

3. Zaslania tovaru
U tovaru, ktorý má byť zákazníkovi zaslaný poštou alebo zásielkovou službou, sa k vlastnému uzavretiu kúpnej zmluvy vyžaduje záväzné potvrdenie objednávky dodávateľom. Záväzným potvrdením objednávky nie je automaticky generované elektronické potvrdenie o prijatí objednávky do systému dodávateľa, ale ide o elektronicky zaslané potvrdenie označené ako "konečné potvrdenie objednávky" či telefonické potvrdenie objednávky dodávateľom, kedy si dodávateľ a zákazník potvrdí obsah objednávky, najmä druh tovaru, počet kusov, cenu za tovar a prepravu, a spôsob a termín doručenia. Okamihom potvrdenia je uzavretá kúpna zmluva.

Dodacia lehota
Objednaný tovar bude podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností dodávateľa dodaný v čo najkratšej dobe poštou alebo iným prepravcom, obvykle do 1-5 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky. V prípade tovaru na objednávku je lehota dodania spravidla dlhšia, zákazník je však o prípadnom predĺžení dodacej lehoty včas informovaný. Tovar sa považuje za dodaný doručením na adresu, ktorú zákazník stanovil v objednávke.

Spôsob dopravy
Dopravu na určenú adresu zaisťuje dodávateľ, a to na území celej Slovenskej republiky. Náklady na dopravu tovaru sa líšia podľa zvoleného spôsobu dopravy, vzdialenosti a veľkosti zásielky. Konkrétny spôsob dodania si zvolí zákazník sám. Zákazník má možnosť vybrať si z nasledujúcich spôsobov dopravy:
a) Prepravná služba DPD - platba vopred (dodacia lehota nasledujúci pracovný deň odo dňa podania) = 3,8 eur
b) Prepravná služba DPD - dobierka (dodacia lehota nasledujúci pracovný deň odo dňa podania) = 5,3 eur
c) Slovenská pošta-dobierka (dodacia lehota cca 3 dni) = 4,10 eur
d) osobný odber DAKRO = Zadarmo

Spôsob dopravy a jej cena bude individuálne konzultovaná so zákazníkom pri potvrdení objednávky od dodávateľa. Objednávky nad 5 kg sú vždy zasielané prepravnou službou DPD.

Cenové a platobné podmienky
Ak nie je potvrdenou objednávkou alebo kúpnou zmluvou dohodnuté inak, je kúpna cena tovaru určená podľa cien a zliav platných ku dňu podpisu kúpnej zmluvy alebo potvrdenie objednávky v súlade s platným cenníkom predávajúceho a zahŕňa balenia. Predávajúci poskytuje nasledovné zľavy:
a) Vernostný zľava, platná do 1.1.2014
Výška obratu za minulé zúčtovacie obdobie Vernostná zľava
nad 100 000 € zľava 2%
nad 250 000 € zľava 3%
b) Zľava za platbu vopred, platná do 1.1.2014
3% z celkovej ceny tovaru bez dopravy pri platbe vopred na účet dodávateľa. V takom prípade zákazník po objednaní obdrží zálohovú faktúru s náležitosťami potrebnými pre vykonanie platby.

Jednotlivé zľavy sa nesčítajú. Ceny za tovar sú uvedené bez DPH a bez dopravy. Zmena cien tovaru je vyhradená. Ak nebude medzi predávajúcim a kupujúcim ustanovené inak, je kupujúci povinný zaplatiť za dodaný tovar kúpnu cenu jedným z nižšie uvedených spôsobov:
a) Dobierkou - predávajúci zašle objednaný tovar kupujúcemu zásielkovou službou. Pri prevzatí kupujúci uhradí tovar v hotovosti. Pri tomto spôsobe platby účtujeme 50 Sk dobierku.
b) V hotovosti - platí pri prípadnom osobnom odbere
c) Zálohovú platbou - platba sa realizuje na základe zálohovej faktúry, ktoré je vystavená v okamihu, kedy je tovar pripravený k expedície. Ak je platba kupujúceho pripísaná na účet predávajúceho, je tovar ihneď expedovaný.
d) Bankovým prevodom - tento spôsob platby je ponúkaný iba našim dlhodobým obchodným partnerom pri ktorých je preverená ich platobná morálka. Tovar je expedovaný po zaslaní objednávky. Štandardná doba splatnosti je 14 dní.

Ak kupujúci neuhradil predávajúcemu predchádzajúce splatné faktúry, môže predávajúci odmietnuť dodanie ďalšieho tovaru kupujúcemu a v prípade, že už bola kúpna zmluva uzatvorená, môže od nej odstúpiť. Dodaný tovar zostáva až do zaplatenia všetkých vzniknutých pohľadávok z kúpnej zmluvy vlastníctvom predávajúceho.

4. Osobný odber tovaru
Tovar je zákazníkovi v prevádzke dodávateľa rezervovaný po dobu 3 pracovných dní od výzvy k odberu tovaru.
Zákazník má právo si tovar v prevádzke dodávateľa pred uzavretím kúpnej zmluvy prezrieť.
V prípade osobného odberu tovaru v prevádzke dodávateľa sa kúpna zmluva považuje za uzavretú až zaplatením celej kúpnej ceny a prevzatím tovaru zákazníkom.

5. Záručné podmienky a reklamácie - uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady
Zodpovednosť za vady a reklamácie
Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle a podľa ust § 425 a nasledujúcich Obchodných podmienok a Reklamačného poriadku.

Reklamačný poriadok
Prípadné reklamácie budú vybavené v súlade s reklamačným poriadkom internetovej predajne www.sklenene-gulocky.sk v sekcii Záruka.
Tovar je možné reklamovať u prevádzkovateľa podľa podmienok reklamačného poriadku.

6. Odstúpenie od zmluvy
Právo zákazníka na odstúpenie
Zákazník je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že dodávateľ nesplní dohodnuté podmienky dodania.

Zákazník, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, má ďalej v súlade s § 53, ods 7 a § 54 Občianskeho zákonníka právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.
Právo dodávateľa na odstúpenie
Dodávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť len do okamihu odoslania tovaru, a to len v prípade nedostupnosti tovaru alebo výraznej zmeny ceny tovaru. Pred odstúpením je ale dodávateľ vždy povinný kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe.
Postup v prípade odstúpenia od zmluvy
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ zákazníkovi a zákazník dodávateľovi všetky prijaté plnenia.
Zákazník môže od zmluvy odstúpiť tak, že túto skutočnosť oznámi dodávateľovi, a to elektronicky na emailovú adresu info@sklenene-gulocky.sk alebo písomne v prevádzke dodávateľa. Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, variabilný symbol a dátum nákupu a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru.
Ak už zákazník tovar obdržal a prevzal, zašle tovar späť do prevádzky dodávateľa, kde dodávateľ bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru. Tovar zaslaný späť dodávateľovi musí byť v neporušenom stave, nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva a všetkých poskytnutých dokladov vrátane dokladu o kúpe).
V prípade, že je tovar vrátený dodávateľovi v inom ako neporušenom stave, je zákazník povinný nahradiť najmä náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare. Úhrada týchto nákladov a škody prebehne tým, že kúpna cena, ktorá je dodávateľom v prípade odstúpenia vrátená, je o tieto náklady a škodu zodpovedajúcim spôsobom znížená.
Ak zákazník splní všetky vyššie uvedené podmienky pre odstúpenie od zmluvy, dodávateľ mu vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť, a to najneskôr do 30 dní po vrátení tovaru. Dodávateľ vracia finančné prostriedky na účet kupujúceho po podpise dobropisu.

7. Ochrana osobných údajov spotrebiteľa
Dodávateľ zhromažďuje so súhlasom zákazníkov osobné údaje zákazníkov, a to meno, adresu, telefón a e-mailové spojenie. Tieto údaje slúžia predovšetkým na uľahčenie objednávok zákazníkov v budúcnosti.
Pokiaľ zákazník prejaví svoj súhlas, môže mu dodávateľ oznamovať emailom a telefonicky obchodné oznámenia s novinkami, ponukami, inzerciou a ponúkať účasť v anketách a prieskumoch trhu.
Osobné údaje zákazníkov dodávateľ neodovzdáva žiadne ďalšie osobe.
Svoj súhlas s uchovávaním a spracovávaním osobných údajov alebo so zasielaním obchodných oznámení môže zákazník kedykoľvek odvolať, a to tak, že zašle emailovú správu na info@sklenene-gulocky.sk alebo túto skutočnosť oznámi dodávateľovi telefonicky.

8. Záverečné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi dodávateľom a zákazníkom.
Dodávateľ si vyhradzuje právo obchodné podmienky meniť. Zmenené podmienky vyhlási vhodným spôsobom na internetových stránkach www.sklenene-gulocky.sk rovnako ako vo svojich prevádzkach najmenej mesiac pred účinnosťou nových obchodných podmienok.